All parts of the Indian Constitution भारतीय संविधानाचे सर्व पार्टस

❄️भाग १ – संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
❄️भाग २ – नागरिकता
❄️भाग ३ – मूलभूत हक्क
❄️भाग ४ – राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे


❄️भाग ५- संघराज्य
❄️भाग ६ – राज्ये
❄️भाग ८ – केंद्रशासित प्रदेश
❄️भाग १० – अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
❄️भाग ११ – केंद्र राज्य संबंध
❄️भाग १२ – वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
❄️भाग १३ – भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
❄️भाग १४ – शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
❄️भाग १५ – निवडणुका
❄️भाग १६ – विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
❄️भाग १७ – राजभाषा
❄️भाग १८ – आणीबाणीविषयक तरतुदी
❄️भाग २० – घटना दुरुस्ती
❄️भाग २१ – विशेष तरतुदी
❄️भाग २२ – संक्षिप्त हिंदी पाठ